Myanmar Platform

ျမန္မာႏွင့္ပိုးလမ္းမၾကီး( OBOR)

သွ်င္ေသြးငယ္( မႏၱေလး) 2018-05-10 1656

                                  

 () ယေန႔ေရပန္းစားေနတဲ့ (၂၀)ရာစုပိုးလမ္းမႏွင့္ (၂၁) ရာစု ေရလမ္းေၾကာင္းပိုးလမ္းမဆက္လိုက္ေတာ့ “One Belt One Road” စီမံကိန္း ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တရုတ္သမၼတ ရွိက်င္းဖင္၏ စပ်ိဳးမႈမွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ()ႏွစ္တာ ကာလမွာ ၄င္းလမ္းမတေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ ေဆာက္ လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဆိုဗီယက္၊ ရုရွားက သူ၏မူလစီမံခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ယူေရးရွားစီးပြားေရးယူနီယံႏွင့္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းကို ဆက္စပ္လုိက္တယ္။ ယူေရးရွား ယူနီယံဆိုတာက ေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တုန္းက ဆိုဗီယက္ယူနီယံက ခြဲထြက္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံငယ္ေလး မ်ားကို စုစည္းျပီး ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။


အာရွေဒသအတြင္းမွာ လာအို-တရုတ္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ ပါကစၥတန္၊ တရုတ္ စီးပြားေရးစၾကၤန္လမ္းလည္း တည္ ေဆာက္ ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔  တရုတ္ကုမၸဏီၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္မွာ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေနၾကပါတယ္။

() ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တစ္စပ္ဆက္တည္း ျဖစ္ထြန္းမႈလည္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အာရွအေျခခံအေဆာက္ အဦဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (Asain Infrastructure Investment Babk) (AIIB) ႏွင့္ ပိုးလမ္းမရံပံုေငြ အဖြဲ႕ေတြက ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ကမၻာ့ ဘဏ္(အိုင္အမ္အက္ဖ္) နဲ႔ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဘဏ္စတာေတြနဲ႔ပူးတြဲျပီး ပိုးလမ္းမစီမံ ကိန္းမွာ ပါတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ စီမံကိန္းအမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။


ပိုးလမ္းမ၏အနာဂတ္အလားအလာ


() ပိုးလမ္းမသည္ စၾကၤန္လမ္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ New World Order ကိုခ်မွတ္ ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းသည္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းလို႔ ေျပာရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံတည္းခ်မ္းသာဖို႔ ထက္ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံ ေတြ အားလံုးခ်မ္းသာဖို႔ ျဖစ္တယ္။ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွတဆင့္ တစ္ကမၻာလံုး ခ်မ္းသာေစတဲ့ ပိုးလမ္းမစီ မံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။  အားလံုးခ်မ္းသာၾကျပီဆုိရင္ အျခားႏိုင္ငံေတြအေပၚ အျမတ္ထုတ္အႏိုင္ယူခ်င္တဲ့ စီးပြား ေရး စိတ္ဓာတ္၊ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စစ္ေရးစိတ္ဓာတ္ေတြမ ရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီလိုဆုိရင္ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုး စီးပြားေရးစစ္ပြဲေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး စစ္ပြဲေတြ၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ တုိက္ပြဲေတြ ကင္းေ၀းၾကျပီေပါ့။ ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ကမၻာ လံုး ျငိမ္းခ်မ္းၾကျပီျဖစ္လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စီမံကိန္းၾကီးလို႔ ေျပာရတာျဖစ္ပါတယ္။

() ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုးျငိမ္းခ်မ္းသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပံုစံကလည္း လက္ရွိပံုစံအစား ႏုိင္ငံ တကာဆက္ဆံေရးပံုစံအသစ္ကို ထူေထာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံသစ္ကေတာ့  ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တိုက္ရင္ ဆုိင္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခါ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေရးတိုးျမွင့္ ၾကရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ လူမႈေရး အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာနိမ့္က်သူမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရ ပါမယ္။ ဆိုခဲ့ျပီးတဲ့အခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္ကို ထူေထာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

()ကမၻာေပၚမွာ လူမ်ိဳးကြဲမ်ား အမ်ားအျပားရွိသလို ယဥ္ေက်းမႈမ်ားလည္း ကြဲျပားၾကတယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ မယံုသကၤာ ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ေလးစားယံုၾကည္မႈေတြရလာပါလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာအတူယွဥ္ တြဲေနထိုင္ရးကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးလာႏိုင္ပါလိမ္႕မယ္။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း နီးကပ္စြာ ပိုမိုဆက္ဆံလာနိုင္ ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းဆိုတဲ႕အရသာကို ပိုမိုခံစားႏိုင္ၾကပါလိမ္႕မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတဲ႕ ရလဒ္ကို ခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္။

၆။          ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ အရင္းအျမစ္အားလံုးကို တရားမၽွတစြာ ခြဲေ၀ရယူ အသံုးခ်တတ္ရန္ လိုပါတယ္။ ယေန႕ကမၻာႀကီးကပိုင္ဆိုင္တဲ့ အရင္းအျမစ္အားလံုဟာ ယေန႕လူသား အားလံုး() ဘီလ်ံေက်ာ္ အတြက္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရိွေနေသးပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ တရားမွ်တစြာ ခြဲေဝသံုးစြဲတတ္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက (Unilateralism) အစား (Multralism) ကို ေရွ႕ရူးတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဘို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကင့္ ၂၁ ရာစု ပိုးလမ္း မစီမံကိန္းက မလႊဲမေသြေပၚေပါက္လာရတာျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င္းဖင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။

၇။          တစ္ဦးခ်င္ခ်မ္းသာမွ တစ္ၿမိဳ႕လံုးခ်မ္းသာမယ္။ ၿမိဳ႕အားလံုးခ်မ္းသာမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးခ်မ္းသာမယ္။ ႏိုင္ငံအားလံုး ခ်မ္းသာမွ တစ္ကမၻာလံုးခ်မ္းသာမယ္။ အားလံုးခ်မ္းသာေနရင္ အျခားလူထံမွ ဘာမွလုစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို တိုက္ဖ်က္ခ်င္တယ္ဆိုရင္  အၾကမ္းဖက္ဝါရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္။ “ ONE BELT ONE ROAD” ကအေထာက္အကူျပဳလိမ္႕မယ္။ တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ တစ္ကမၻာလံုးဆီထိ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝမႈေတြကို ျဖန္႕ေဝေပးျပၤီး ကမၻာတစ္ခုလံုးခ်မ္းသာေအာင္လုပ္တဲ့နည္းပါပဲ။ ထိုစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေနတာကေတာ့ (A11B) လို႕ေခၚတဲ႕အာရွအေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (ASIA Infrestructure Investment BANK) ျဖစ္ပါတယ္။ (A11B) သို႕ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသာမက ဥေရာပႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ (၈၀) ေက်ာ္ပါဝင္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုေအာင္ျမင္လာတာဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို အညီအမၽွေဝခြဲေရးဆိုတဲ႕မႈေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေရးႏွင့္ ဗီတိုအာဏာမသံုးေရးဆိုတဲ႕ အေျခခံမူလည္းခ်မွတ္ထားတယ္။ ျပီးေတာ့ဘံုေငြေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာကိုပဲသံုးမယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒါေၾကင့္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလက္ခံယံုၾကည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္လာတာေတြ႕ရတယ္။ ထူးျခားတာက (A11B) လုပ္ငန္းေတြကို ကမၻာ့ဘဏ္၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္ႏွင့္ အာရွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ပူတြဲေဆာင္ရြက္လာႏိုင္တာေတြ႕ရတယ္၊

၈။       ပိုးလမ္၏အစိတ္အပိုင္းအပိုင္းတစ္ခုလို႕ဆိုႏိုင္တဲ့ေရနံပိုက္လိုင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေဒးကၽြန္းမွ တရုတ္ျပည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ကီလိုမီတာ (၇၇၀) ရွည္လ်ားသည္။ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးကို ျမန္မာေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ( အင္ တာမရိုက္စ္ MOGE) ႏွင့္ တရုတ္အမ်ိဳးသား ဓါတ္ဆီေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႕ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ သာဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းမွ တရုတ္ျပည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ထိ ကီလို မီတာ (၇၉၃) ရွည္လ်ားသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ေတာင္သာႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႕မွ ပိုက္လိုင္းခြဲေတြနဲ႕ ဓါတ္ေငြ႕ ေတြခြဲေဝေပးသည္။ စီမံခန္႕ခြဲေရးကို ျမန္မာ၊တရုတ္၊အိႏိၵယကုမၸဏီလီမိတက္တို႕က ေဆာင္ရြက္သည္။


၉။      ျမန္မာႏိုင္ငံကရရိွသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကေတာ႔-

(က) ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခအခြန္ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ ၁၃.၈၁သန္း။

() ေရနံစိမ္းတစ္တန္အတြက္ အခြန္ ၁ေဒၚလာႏႈန္း

() ေရနံစိမ္းတစ္ႏွစ္တန္ခ်ိန္ ()သန္း။

() သဘာဝကုဗမီတာသန္း (၂၀၀၀)

() စီမံကိန္းကာလ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးမႈ (၆၀၀၀)ဦး။

() ေဒသခံလုပ္သား(၈၀၀) ကို စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အသက္ေမြးသင္တန္းေပးခဲ့။

() ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ (၂၃) သန္း။

() လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈကေတာ့ စာသင္ေက်ာင္း(၇၂)ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္း(၂၉) ခန္း၊ ေရေပးေ၀ ေရး () ခု၊ ဓာတ္အားေပးရံု()ရံု၊ တယ္လီဖုန္းဌာန () ခုတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

(စ်) ေျမယာ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး အသီးသီး ေပးခဲ့သည္။

(၁၀) တရုတ္က အရင္းရွင္၀ါဒအတြင္းက ေကာင္းႏုိးရာရာေတြကို ထုတ္ႏႈတ္၊ ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲအသံုးခ်သလို၊ ကြန္ျမဴနစ္အယူ၀ါဒကိုလည္း အစြဲအလမ္းကင္းကင္းနဲ႔ လက္ေတြ႕အက်ိဳးျပဳ၀ါဒ ( Pragmatism) ကိုအသံုးျပဳ  လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရလာတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို တရားမွ်တစြာ ခြဲေ၀သံုးစြဲတဲ့စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရ ပါတယ္။ “One Belt One Road” စီမံကိန္းႏွင့္ (AIIB) စီမံကိန္းမွ ေဒသတြင္းမွာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ နည္းပညာ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဖာေဖာသီသီ အကူအညီေပးေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုဆုိလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တေတြသည္ ေပးေနေသာ အခြင့္အေရးကို ရယူဘုိ႔လက္တြန္႔မေန သင့္ေၾကာင္း အေရွ႕ႏွင့္ ပူးကပ္သြားသည္ ဟုအေနာက္ကထင္မွာ မစိုးရိမ္ႏွင့္အေနာက္ကလည္း ဒီစီမံကိန္း မွာပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းအသိ ေပးတင္ျပလုိက္ရပါသည္။


comments

There is no comment

Publish reply