တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ

ဓာတ္ပံုရိုက္ျပိဳင္ပြဲ

ျမန္မာျပည္ဖြား တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း (ဗဟို)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္းႀကီးတို႔ ပူေပါင္းက်င္းပေသာ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

ျပိဳင္ပြဲအေသးစိတ္အေၾကာင္း ဓာတ္ပံုတင္ရန္ ျမန္မာစာ 中文/ login

၁။ ျပိဳင္ပြဲက႑မ်ား

၁။ ဟန္းဖုန္းကင္မရာျပိဳင္ပြဲ
(ဖုန္းကင္မရာျဖင့္သာ ရိုက္ကူးယွဥ္ျပိဳင္ရမည္)

(၂) Professional ဓာတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ
မည္သည့္ကင္မရာအမ်ိဳးအစားျဖင့္မဆို ရိုက္ကူးႏိုင္သည္။ (Drone မရပါ။)

၂။ ျပိဳင္ပြဲဆုေၾကး

ဟန္းဖုန္းကင္မရာျပိဳင္ပြဲ

၁၀ သိန္း

ပထမဆု

၇ သိန္း

ဒုတိယဆု

၅ သိန္း

တတိယဆု

၁ သိန္း

ႏွစ္သိမ့္ဆု

(၁၀) ဆုေရြးခ်ယ္ပါမည္။

ကုမၸဏီၾကိဳက္ပါက ဆုမရရွိေသာ ပံုမ်ားကိုလည္း အကန္႔အသတ္မရွိ (၅၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူပါမည္။

Professional ဓာတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ

၁၅ သိန္း

ပထမဆု

၁၀ သိန္း

ဒုတိယဆု

၇ သိန္း

တတိယဆု

၁ သိန္း

ႏွစ္သိမ့္ဆု

(၁၀) ဆုေရြးခ်ယ္ပါမည္။

ကုမၸဏီၾကိဳက္ပါက ဆုမရရွိေသာ ပံုမ်ားကိုလည္း အကန္႔အသတ္မရွိ (၅၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူပါမည္။

၃။ ျပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(၁) ဟန္းဖုန္းျပိဳင္ပြဲသည္ ပံုအေရအတြက္မကန္႔သတ္ထားပါ။ Website တြင္ တိုက္ရိုက္တင္ရမည္။ (ျပိဳင္ပြဲပံုပို႔ရမည့္ Website အား မၾကာမီ ေၾကာ္ျငာေပးပါမည္။)

(၂) Professional က႑တြင္ ျပိဳင္ပြဲဝင္သူတစ္ဦးသည္ ၁၀ ပံုအထိတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲဝင္ဓာတ္ပံု၏အရြယ္အစားမွာ (၁၀၀ × ၁၅၀) ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏွစ္ကူးပြဲတြင္ ရိုက္ကူးထားေသာ ပံုမ်ားျဖစ္ရမည္။ ၁၆.၂ ၂၀၁၈ မွ ၂၅.၂.၂၀၁၈ အထိရိုက္ကူးထားေသာ ပံုျဖစ္ရပါမည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္အတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္သာ ရိုက္ကူးရပါမည္။ (ရိုက္ကူးရမည့္ေနရာမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမည္။)

(၃) ျခေသၤ့အက၊ နဂါးအကျပိဳင္ျခင္း၊ တရုတ္ရိုးရာအဖိုး + အဖြားကန္ေတာ့ျခင္းစသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပံုမ်ားျဖစ္ရပါမည္။

(၄) ဓာတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၊ အကဲျဖတ္ဒိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ မရွိပါ။

(၅) ျပိဳင္ပြဲဝင္သူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္က႑အတြက္ ဆုၾကီး (ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ) အနက္ တစ္ဆုသာခံစားခြင့္ရွိျပီး ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

(၆) ျပိဳင္ပြဲတင္သြင္းထားေသာ ပံုမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးထားေသာ ပံုမ်ားျဖစ္ရမည္။ ပံုပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အရႈပ္အရွင္းအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက ျပိဳင္ပြဲဝင္သူ၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။

(၇) တင္သြင္းလာသည့္ ပံုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ပံုမ်ား၊ အမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ပံုမ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းေသာပံုမ်ားမျဖစ္ရပါ။

(၈) ျပိဳင္ပြဲဝင္သူတစ္ဦးသည္ အမည္တစ္ခုထက္ပို၍ အသံုးျပဳယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မရွိပါ။ အကယ္၍ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီးဆုရရွိပါက က႑အားလံုးတြင္ အဆိုပါပုဂိၢဳလ္၏ ဆုရပံုမ်ားအားလံုကို ပယ္ဖ်က္မည္။

(၉) အကဲျဖတ္အဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္သည္။ ဆုရပံု၏ မူရင္းဖိုင္အား ျပပြဲ၊ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ စည္းကမ္းမညီညြတ္မႈ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ပယ္ခြင့္ရွိသည္။

(၁၀) ျပိဳင္ပြဲက႑ႏွစ္တြင္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ဓာတ္ပံုမ်ား (ဥပမာ - လူ၊ တိမ္၊ သစ္ပင္) စသည္တို႔ကို ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ မရွိသည္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း၊ Manipulation တို႔အားခြင့္မျပဳပါ။

(၁၁) ျပိဳင္ပြဲသို႔ တင္သြင္းေသာ ဆုရဓာတ္ပံုမ်ားအား ျပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမွ လြဲ၍ က်န္စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက Sponsor အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္တို႔ သီးျခားညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူပါမည္။

(၁၂) ျပိဳင္ပြဲပံုတင္ပါက မူရင္းပံုႏွင့္ Final Print out File ႏွင့္ Orginal File တို႔ကို CD ျဖင့္ တစ္ပါတည္း ပူးတြဲေပးပို႔ရမည္။ CD အားတပါတည္းေပးပို႔ျခင္းမရွိပါက၊ မျပည့္စံုပါက မိမိတာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ ဆုစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ပါမည္။

(၁၃) ဓာတ္ပံုျပပြဲ၊ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီက တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ျပီးမွသာ ျပိဳင္ပြဲဆုစာရင္းသည္ အတည္ျဖစ္သည္။

(၁၄) ျပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာသေဘာတူမွသာလွ်င္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ျပိဳင္ပြဲအခ်ိန္

ဓာတ္ပံုစုေဆာင္းျခင္း

၁၆.၂.၂၀၁၈ ေန႔ ၀၀း၀၀ နာရီ - ၂၈.၂.၂၀၁၈ ေန႔ ၁၆း၀၀ နာရီ

ဓာတ္ပံုမ်ားအားစိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

၁၂.၃.၂၀၁၈ (တနလာၤေန႔) နံနက္ ၉း၀၀ နာရီစမည္။

၅။ ျပိဳင္ပြဲလက္ခံမည့္ေနရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္း

အမွတ္ ၂၇ -၂၉၊ ၃၅ လမ္းေအာက္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၁ ၃၇၃၁၆၇၊ ၀၉ - ၇၇၇၈၄၃၃၈၇၊ ရက္စြဲ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္

၂၈.၂.၂၀၁၈ ေန႔ ညေန ၄း၀၀ နာရီအေရာက္ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ စာတိုက္မွျဖစ္ေစ ေပးပို႔ရမည္။ စာတိုက္မွ တစ္ဆင့္ေပးပို႔ေသာ ပံုမ်ားသည္ စာတိုက္တံဆိပ္တံုးေပၚ၌ မည္သည့္ေန႔စြဲပါရွိေစကာမူ သတ္မွတ္သည့္ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ေရာက္ရွိလာလွ်င္ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ ေပးပို႔ေသာ ပံုမ်ားသည္ ပံုလက္ခံရာ႒ါနသို႔ မေရာက္မီ လမ္းခရီးတြင္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းျဖစ္ေပၚလွ်င္ ျပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။

၆။ ျပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ ပံုစံ

(ဤပံုစံကို မိတၱဴကူး၍ျဖစ္ေစ၊ ဤပံုစံအတိုင္း အသစ္ျပန္ရိုက္၍ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤပံုစံပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအတိုင္းျပည့္စံုေအာင္ ပါရွိရမည္။)
အမည္
ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္
ေနရပ္လိပ္စာ / ဖုန္း
က႑အမည္

မိမိကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးထားေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိပါ။

ျပိဳင္ပြဲဝင္လက္မွတ္

အထက္ပါပံုစံအတိုင္း ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ မိမိယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ပံုေက်ာဖက္တြင္ တိပ္ျဖင့္ကပ္ေပးရမည္။ ဓာတ္ပံုေက်ာသားေပၚတြင္ မည္သည့္အမွတ္အသားမွ မပါေစရပါ။
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္း